Troubecká hospodářská a.s. se sídlem v Troubkách v okrese Přerov má různorodou výrobu.

  Ze zemědělské činnosti provozuje rostlinnou výrobu v dosud klasické struktuře pro řepařskou oblast.

    Živočišná výroba je zaměřena na chov mléčného skotu a produkci konzumních vajec.

   Výrobna krmiv se zaměřuje na produkci speciálních krmiv - granule pro koně, krmiva skot (dojnice, telata, býky), odchov a výkrm drůbeže drůbeže a prasat. Vyrábíme speciální krmiva i pro ostatní zvířata - jedinečný Th Program výživy koní, doplňkové krmiva pro ZOO a další krmiva pro drobnochovy. 

   Nabízíme řešení pro časté dotazy jak nasvalit koně, zlepšit kondici, zvýšit kvalitu srsti a kopyt, odstranit senné břicho, lepšit zdraví, produkci mléka, přírůstky, zlepšit reprodukci, omezit kulhání a další nedostatky. 

   Středisko těstovin vyrábí Troubecké těstoviny destivaječné a vícevaječné v několika druzích - nudle vlasové, široké, kolínka a vřetena. Th Troubecké těstoviny obdržely v roce 2012 certifikát regionální potravina Olomouckého kraje jako známku kvality a potvrzení spokojenosti odběratelů.Středisko kuchyň vyrábí denně čerstvé obědy a jídla včetně zabijačkových specialit pro zaměstnance firmy, ale i pro ostatní společnosti. Pořádá oslavy narozenin, svatební a jiné hostiny. 

  Středisko mechanizačních dílen zabezpečuje měření emisí, opravy nákladních automobilu, traktorů Zetor a veškerých zemědělských strojů.

  Středisko bioplynové stanice je nově spuštěno do provozu od poloviny ledna 2011 s výkonem 750 kw.

Kontakty:

Ústředna   tel.: 581 275 111
fax: 581 275 143
Ředitel Ing. Josef Mikeska tel: 581 275 114
Výroba krmiv

Emil Gregovský

Ing. Aleš Rusek

tel.: 581 221 185
tel.: 581 275 140
fax: 581 221 185
Živočišná výroba Ing. Bohumila Marečková tel.: 581 275 122
Rostlinná výroba Vladimír Kratochvíl tel.: 581 275 126
Výroba těstovin Ludmila Svozilová tel.: 581 275 141
Výroba jídel Jana Rolerová tel.: 581 275 128 
Dílny a měření emisí Vladimír Smolka tel.: 581 275 135
Bioplynka, stavební činnost Ing. Petr Obrtel tel.: 581 275 124

Mapa thas.cz

 

 

 

 

Představenstvo akciové společnosti Troubecká hospodářská a. s.

 

se sídlem v Troubkách, Roketská 786/21, PSČ 751 02

zapsané v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě

pod spis. znač. oddíl B, vložka 1340

IČO 253 57 972

 

svolává

 

ŘÁDNOU  VALNOU  HROMADU,

 

která se bude konat 27. června 2017 ve 13.00 hod.

v zasedací místnosti administrativní budovy Troubecké hospodářské a. s.,

Roketská 786/21 v Troubkách

 

 

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů

 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených

     sčítáním hlasů

 3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

     majetku za rok 2016

 4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

 5. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

 6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na vypořádání hospodářského

      výsledku za rok 2016, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích

      přezkumu zprávy představenstva mezi propojenými osobami za rok 2016

 7.  Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016  

 8.  Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

 9.  Odvolání členů představenstva

10. Odvolání členů dozorčí rady 

11. Rozhodnutí o změně stanov

12. Informování o konkurenčním jednání navrhovaných členů představenstva

13. Volba členů představenstva 

14. Vyslovení souhlasu/nesouhlasu s konkurenční činností členů představenstva 

15. Informování o konkurenčním jednání navrhovaných členů dozorčí rady

16. Volba členů dozorčí rady

17. Vyslovení souhlasu/nesouhlasu s konkurenční činností členů dozorčí rady

18. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

19. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva 

20. Závěr valné hromady

 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 7. června 2017. Akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v knize akcionářů.

Prezence akcionářů pro řádnou valnou hromadu bude probíhat v místě konání valné hromady na určeném místě

dne 27. června 2017 od 12.00 hod.

Akcionáři se při prezenci prokazují                                                                                                                                                                         

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti,

- právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce, statutární zástupce  

  platným průkazem totožnosti a zplnomocnění zástupci plnou mocí s ověřeným(i) podpisem(y)

  statutárního orgánu právnické osoby a platným průkazem totožnosti.                                                                                     

Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo ověřené kopii a odevzdají se při prezenci.

Právo účasti na valné hromadě má každý držitel akcie na jméno. Každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě společnost nehradí.

 

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2016  v tis. Kč:

Dlouhodobý  majetek      147 216           Vlastní kapitál                   165 092

Oběžná aktiva                   75 441            z toho: základní kapitál     135 800

Aktiva celkem                 223 053            Cizí zdroje                          57 666

Výnosy  celkem              135 857             Náklady celkem               128 630

Hospodářský výsledek za účetní období  7 227

 

 

Návrhy na usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

 

                                                                          

Ad 2/ Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Valná hromada volí dle zákona a stanov uvedené orgány valné hromady

                                                        

Ad 3/ Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

Usnesení č. 1

Valná hromady schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon

o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“). Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2016

a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2016.

 

Ad 4/ Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá.

 

Ad 5/ Projednání řádné účetní závěrky za rok 2016 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Návrh na usnesení je uveden u bodů 7 a 8 včetně odůvodnění

 

Ad 6/ Vyjádření dozorčí rady k řádné závěrce za rok 2016, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, zpráva dozorčí rady a její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst, 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem.

 

Ad 7/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

Usnesení č. 2

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

Řádná účetní závěrka za rok 2016 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adresewww.thas.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2016 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

 

Ad 8/ Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Usnesení č. 3

Valná hromady schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2016 tak, že celková výše zisku se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Převedením čistého zisku na účet nerozděleného zisku minulých let společnost zamýšlí upevnit svou ekonomickou situaci  a získat tak  zdroje na financování plánovaných investic pro rok 2017 a dalších let z vlastních zdrojů, a to zejména k nákupu půdy vhodné pro zemědělské využití při realizaci předmětu podnikání společnosti, neboť v tomto směru představenstvo vyhodnocuje majetkovou situaci společnosti jako nedostatečnou a má zájem v této oblasti o rozšíření půdního fondu.

 

Ad 9/ Odvolání členů představenstva

Usnesení č. 4

Valná hromada odvolává s okamžitou platností stávající členy představenstva společnosti a to:

pana Ing. Petra Obrtela, dat. nar. 3. března 1952, bytem Záhumení 671/3, 751 02 Troubky,  

pana Emila Gregovského, dat. nar. 13. května 1948, bytem K Záložně 840/8, 751 02 Troubky,

pana Vladimíra Smolku, dat. nar. 9. března 1955, bytem Dědina 14/22, 751 02 Troubky  a

pana Vladimíra Kratochvila, dat. nar. 21. srpna 1961, bytem Martinská 38/2, Přerov VIII-Henčlov,750 02 Přerov.

Zdůvodnění: Členy představenstva odvolává v souladu s ustanovením § 438 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a čl. 24 odst. 2. stanov společnosti valná hromada. Reorganizace složení orgánů společnosti a s tím související rozhodnutí o odvolání stávajících členů představenstva souvisí se změnou vlastnické struktury ovládající společnosti Hospodářské družstvo Troubky (IČ 258 25 879).

Ve funkci člena představenstva zůstává Ing. Bohumil Semenovič, CSc., dat. nar. 20. listopadu 1939, bytem Kozlovská 1369/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako osoba obeznámená s dosavadním vedením a fungováním společnosti.

 

Ad 10/ Odvolání členů dozorčí rady

Usnesení č. 5

Valná hromada odvolává s okamžitou platností všechny stávající členy dozorčí rady společnosti a to:

paní Ing. Zdislavu Koplíkovou, dat. nar. 4. listopadu 1955, bytem Olomoucká 451/36a, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov,

paní Ing. Bohumilu Marečkovou, dat. nar. 5. července 1954, bytem Martinská 174/25, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov a

pana Ing. Josefa Beránka, dat. nar. 2. března 1956, tř. Gen. Janouška 2592/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.

Zdůvodnění: Členy dozorčí rady odvolává v souladu s ustanovením § 448 odst. 2 a § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a čl. 31 odst. 2 stanov společnosti valná hromada. Reorganizace složení orgánů společnost, a s tím související rozhodnutí o odvolání stávajících členů dozorčí rady souvisí se změnou vlastnické struktury ovládající společnosti Hospodářského družstva Troubky (IČ: 258 25 879).

 

Ad 11/ Rozhodnutí o změně stanov

Usnesení č. 6

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov společnosti takto:

V dosavadním znění se mění:

a) článek 7 odstavec 1. stanov společnosti tak, že stávající znění se vypouští a je nahrazeno takto: „Akcie společnosti znějící na jméno jsou podle těchto stanov převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva. V případě, že představenstvo společnosti neudělí souhlas výslovně, má se za to, že nesouhlasí“.

b) článek 24 odstavec 1. stanov společnosti tak, že stávající znění se vypouští a je nahrazeno takto:

„Představenstvo má tři (3) členy“.

c) článek 37 odstavec 1. stanov společnosti tak, že stávající znění se vypouští a je nahrazeno takto: „Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jiný člen představenstva zastupuje společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva“.

d) článek 41 odstavec 5. stanov společnosti tak, že stávající znění se vypouští a je nahrazeno takto: „Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk a sníženou o ztráty z minulých let a o příděly do fondů v souladu se ZOK a stanovami“. 

Zdůvodnění: Důvodem návrhu změny stanov je snížení počtu členů představenstva společnosti z 5 na 3, které je provedeno v zájmu ekonomičnosti a efektivity řízení společnosti, přičemž obchodní vedení ani kontrola fungování společnosti se snížením počtu členů představenstva nijak neztíží. Dalším důvodem změny stanov je omezení převoditelnosti akcií, přičemž podmínění převodu souhlasem orgánu společnosti, v tomto případě představenstva společnosti, je legitimním a zákonem předpokládaným (viz § 270 a násl. ZOK) umožněním kontroly společnosti nad její vlastnickou strukturou, kterého společnost hodlá využít. Posledním důvodem je upřesnění textu.

 

Ad 12/ Informování o konkurenčním jednání navrhovaných členů představenstva

Představenstvo navrhuje za členy představenstva společnosti tyto osoby:

a) pana Ing. Miroslava Dvořáka, datum narození 20. července 1970, trvale bytem Na Lysině 1181/6,

147 00 Praha 4-Podolí   a

b) pana Mgr. Petra Vlasáka, datum narození 14. března 1969, trvale bytem Na Hřebenkách 815/126,

Praha 5-Smíchov.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, dle ust. § 442 odst. 2 ZOK, že navrhované osoby jsou členy statutárních orgánů těchto společností:

A/ Ing. Miroslav Dvořák:

a.        AGROPRODUKTIVA Děhylov, s.r.o., IČO: 479 77 621, se sídlem Zemědělská 184/14, 747 94 Děhylov;

b.        ZOD Poruba a.s., IČO: 476 73 516, se sídlem Záhumenní 2034/103, Poruba, 708 00 Ostrava;

c.         Beskyd Agro a.s. Palkovice, IČO: 619 74 765, se sídlem č.p. 919, 739 41 Palkovice;

d.        Záhoran, a.s., IČO: 268 10 948, se sídlem Všechovice 50, 753 53 Všechovice;

e.         NETAGRO group s.r.o., IČO 278 13 649, se sídlem č.p. 50, 753 53 Všechovice;

f.          ZD Starý Hrozenkov, a.s., IČO 479 15 731, se sídlem č.p. 15, 687 74 Starý Hrozenkov;

g.        ZD Bílovec agro a.s., IČO: 292 89 831, se sídlem Sokolovská 1086/11, 743 01 Bílovec;

h.        ZD Podhradní Lhota a.s., IČO: 181 88 311, se sídlem Podhradní Lhota 36, 768 71 Podhradní Lhota;    

i.          ZD Javorník a.s., IČO 001 46 897, se sídlem č.p. 71, 742 74 Tichá;

j.          ZD „SLEZAN“ Klimkovice a.s., IČO: 146 14 499, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

k.         Zemědělské pozemky, a.s., IČO 292 33 968, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

l.          BPS Velké Albrechtice s.r.o., IČO: 025 97 152, se sídlem č.p. 112, 742 91 Velké Albrechtice;

m.       Zemědělská půda a.s., IČO: 036 57 965, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

n.        ZD Beskyd Palkovice, a.s., IČO: 048 50 904, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

o.        RenoFarmy, a.s., IČO: 054 57 289, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

p.        RenoDevelopment, a.s., IČO: 047 44 861, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

q.        RenoTechnologie, a.s., IČO: 059 45 437, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

r.         SPV Troubky, a.s., IČO: 059 45 429, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

s.         RenoSPV, a.s., IČO 059 45 445, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

přičemž výše uvedené společnosti mají obdobný předmět činnosti jako společnost.

 

B/ Mgr. Petr Vlasák:

a.        AGROPRODUKTIVA Děhylov, s.r.o., IČO: 479 77 621, se sídlem Zemědělská 184/14, 747 94 Děhylov;

b.        ZOD Poruba a.s., IČO: 476 73 516, se sídlem Záhumenní 2034/103, Poruba, 708 00 Ostrava;

c.         Záhoran, a.s., IČO: 268 10 948, se sídlem Všechovice 50, 753 53 Všechovice;

d.        NETAGRO group s.r.o., IČO 278 13 649, se sídlem č.p. 50, 753 53 Všechovice;

e.         ZD Starý Hrozenkov, a.s., IČO 479 15 731, se sídlem č.p. 15, 687 74 Starý Hrozenkov;

f.          ZD Bílovec agro a.s., IČO: 292 89 831, se sídlem Sokolovská 1086/11, 743 01 Bílovec;

g.        ZD Podhradní Lhota a.s., IČO: 181 88 311, se sídlem Podhradní Lhota 36, 768 71 Podhradní Lhota;    

h.        ZD Javorník a.s., IČO 001 46 897, se sídlem č.p. 71, 742 74 Tichá;

i.          ZD „SLEZAN“ Klimkovice a.s., IČO: 146 14 499, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

j.          Zemědělské pozemky, a.s., IČO 292 33 968, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

k.         BPS Velké Albrechtice s.r.o., IČO: 025 97 152, se sídlem č.p. 112, 742 91 Velké Albrechtice;

l.          RenoFarmy, a.s., IČO: 054 57 289, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

m.       RenoDevelopment, a.s., IČO: 047 44 861, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

n.        RenoTechnologie, a.s., IČO: 059 45 437, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

o.        SPV Troubky, a.s., IČO: 059 45 429, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

p.        RenoSPV, a.s., IČO 059 45 445, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

q.        Zemědělská půda a.s., IČO: 036 57 965, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

přičemž výše uvedené společnosti mají obdobný předmět činnosti jako společnost.

 

 

Ad 13/ Volba členů představenstva

Usnesení č. 6

Valná hromada volí s okamžitou účinností do funkce členů představenstva společnosti tyto osoby:

a) pana Ing. Miroslava Dvořáka, datum narození 20. července 1970, trvale bytem Na Lysině 1181/6,

147 00 Praha 4-Podolí   a

b) pana Mgr. Petra Vlasáka, datum narození 14. března 1969, trvale bytem Na Hřebenkách 815/126,

Praha 5-Smíchov.

Zdůvodnění: Členy představenstva volí v souladu s ustanovením § 438 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a čl. 24 odst. 2  ZOK a  čl. 24 odst. 2 stanov společnosti valná hromada. Rozhodnutí o volbě nových členů představenstva souvisí se změnou vlastnické struktury ovládající společnosti Hospodářské družstvo Troubky (IČ: 258 25 879). Navrhované osoby jsou dostatečně kvalifikovaní odborníci s dostatečnými předpoklady a zkušenostmi pro výkon funkce členů představenstva.

 

Ad 14/ Vyslovení souhlasu/nesouhlasu s konkurenční činností členů představenstva

Usnesení č. 7

Valná hromada vyslovuje souhlas s konkurenčním jednánímčlena představenstva společnosti,

Ing. Miroslava Dvořáka, datum narození 20. července 1970, bytem Na lysině 1181/6, Podolí,

147 00 Praha 4, na které byla upozorněna, a to na jeho členství ve statutárních orgánech níže uvedených společností:

a)      AGROPRODUKTIVA Děhylov, s.r.o., IČO: 479 77 621, se sídlem Zemědělská 184/14, 747 94 Děhylov;

b)      ZOD Poruba a.s., IČO: 476 73 516, se sídlem Záhumenní 2034/103, Poruba, 708 00 Ostrava;

c)      Beskyd Agro a.s. Palkovice, IČO: 619 74 765, se sídlem č.p. 919, 739 41 Palkovice;

d)      Záhoran, a.s., IČO: 268 10 948, se sídlem Všechovice 50, 753 53 Všechovice;

e)      NETAGRO group s.r.o., IČO 278 13 649, se sídlem č.p. 50, 753 53 Všechovice;

f)       ZD Starý Hrozenkov, a.s., IČO 479 15 731, se sídlem č.p. 15, 687 74 Starý Hrozenkov;

g)      ZD Bílovec agro a.s., IČO: 292 89 831, se sídlem Sokolovská 1086/11, 743 01 Bílovec;

h)      ZD Podhradní Lhota a.s., IČO: 181 88 311, se sídlem Podhradní Lhota 36, 768 71 Podhradní Lhota;    

i)        ZD Javorník a.s., IČO 001 46 897, se sídlem č.p. 71, 742 74 Tichá;

j)        ZD „SLEZAN“ Klimkovice a.s., IČO: 146 14 499, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

k)      Zemědělské pozemky, a.s., IČO 292 33 968, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

l)        BPS Velké Albrechtice s.r.o., IČO: 025 97 152, se sídlem č.p. 112, 742 91 Velké Albrechtice;

m)    Zemědělská půda a.s., IČO: 036 57 965, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

n)      ZD Beskyd Palkovice, a.s., IČO: 048 50 904, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

o)      RenoFarmy, a.s., IČO: 054 57 289, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

p)      RenoDevelopment, a.s., IČO: 047 44 861, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

q)      RenoTechnologie, a.s., IČO: 059 45 437, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

r)       SPV Troubky, a.s., IČO: 059 45 429, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

s)       RenoSPV, a.s., IČO 059 45 445, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

přičemž výše uvedené společnosti mají obdobný předmět činnosti jako společnost.

 

Valná hromada vyslovuje souhlas s konkurenčním jednánímčlena představenstva společnosti, Mgr. Petra Vlasáka, datum narození 14. 3. 1969, bytem Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Praha 5, na které byla upozorněna, a to na jeho členství ve statutárních orgánech níže uvedených společností:

a)      AGROPRODUKTIVA Děhylov, s.r.o., IČO: 479 77 621, se sídlem Zemědělská 184/14, 747 94 Děhylov;

b)      ZOD Poruba a.s., IČO: 476 73 516, se sídlem Záhumenní 2034/103, Poruba, 708 00 Ostrava;

c)      Záhoran, a.s., IČO: 268 10 948, se sídlem Všechovice 50, 753 53 Všechovice;

d)      NETAGRO group s.r.o., IČO 278 13 649, se sídlem č.p. 50, 753 53 Všechovice;

e)      ZD Starý Hrozenkov, a.s., IČO 479 15 731, se sídlem č.p. 15, 687 74 Starý Hrozenkov;

f)       ZD Bílovec agro a.s., IČO: 292 89 831, se sídlem Sokolovská 1086/11, 743 01 Bílovec;

g)      ZD Podhradní Lhota a.s., IČO: 181 88 311, se sídlem Podhradní Lhota 36, 768 71 Podhradní Lhota;    

h)      ZD Javorník a.s., IČO 001 46 897, se sídlem č.p. 71, 742 74 Tichá;

i)        ZD „SLEZAN“ Klimkovice a.s., IČO: 146 14 499, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

j)        Zemědělské pozemky, a.s., IČO 292 33 968, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

k)      BPS Velké Albrechtice s.r.o., IČO: 025 97 152, se sídlem č.p. 112, 742 91 Velké Albrechtice;

l)        RenoFarmy, a.s., IČO: 054 57 289, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

m)    RenoDevelopment, a.s., IČO: 047 44 861, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

n)      RenoTechnologie, a.s., IČO: 059 45 437, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

o)      SPV Troubky, a.s., IČO: 059 45 429, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

p)      RenoSPV, a.s., IČO 059 45 445, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

q)      Zemědělská půda a.s., IČO: 036 57 965, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice;

přičemž výše uvedené společnosti mají obdobný předmět činnosti jako společnost.

 

Zdůvodnění:Valná hromada společnosti byla upozorněnačleny představenstva společnosti,

Ing. Miroslavem Dvořákem a Mgr. Petrem Vlasákem, na jejich členství ve statutárních orgánech výše uvedených společností, přičemž výše uvedené společnosti mají obdobný předmět činnosti jako společnost. V souladu s § 442 odst. 2 ZOK tímto valná hromada hlasuje o vyslovení souhlasu s výše uvedeným konkurenčním jednáním členů statutárního orgánu.

 

Ad 15/ Informování o konkurenčním jednání navrhovaných členů dozorčí rady

Představenstvo navrhuje za členy dozorčí rady společnosti tyto osoby:

a) pana Ing. Zdeňka Valeše, datum narození 7. března 1934, bytem Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň, Česká republika, 

b) pana Ing. Jakuba Heluse, datum narození 13.8.1980, bytem Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň  a

c) pana JUDr. Josefa Rubáše, dat. nar. 1. března 1982, bytem Pod Záhorskem 29, 301 00 Plzeň, Česká republika

Představenstvo upozorňuje akcionáře, dle ust. § 452 odst. 2 ZOK, že navrhované osoby jsou členy statutárních orgánů těchto společností:

A/ Ing. Zdeněk Valeš:

a)       RenoEnergie, a s., IČO: 271 28 164, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

přičemž výše uvedená společnost má obdobný předmět činnosti jako společnost.

 

B/ Ing. Jakub Helus:

a)       RenoEnergie, a s., IČO: 271 28 164, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;

přičemž výše uvedená společnost má obdobný předmět činnosti jako společnost.

 

Ad 16/ Volba členů dozorčí rady

Usnesení č. 8

Valná hromada volí s okamžitou účinností do funkce členů dozorčí rady společnosti tyto osoby:

a) pana Ing. Zdeňka Valeše, datum narození 7. března 1934, bytem Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň, Česká republika,   

b) pana Ing. Jakuba Heluse, datum narození 13. 8. 1980, bytem Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň  a

c) pana JUDr. Josefa Rubáše, dat. nar. 1. března 1982, bytem Pod Záhorskem 29, 301 00 Plzeň, Česká republika. 

Zdůvodnění: Členy dozorčí rady volí v souladu s ustanovením § 448 odst. 2 a § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a čl. 31 odst. 2 stanov společnosti valná hromada.Rozhodnutí o volbě nových členů dozorčí rady souvisí se změnou vlastnické struktury ovládající společnosti Hospodářské družstvo Troubky (IČ: 258 25 879). Navrhované osoby jsou dostatečně kvalifikovaní odborníci s dostatečnými předpoklady a zkušenostmi pro výkon funkce členů dozorčí rady.

 

 

 

 

 

 

 

Ad 17/ Vyslovení souhlasu/nesouhlasu s konkurenční činností členů dozorčí rady

Usnesení č. 9

Valná hromada vyslovuje souhlas s konkurenčním jednánímčlena dozorčí rady společnosti, Ing. Zdeňka Valeše, datum narození 7. března 1934, bytem Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň, Česká republika, na které byla upozorněna, a to na jeho členství ve statutárním orgánu níže uvedené společnosti:

-          RenoEnergie, a.s., IČO: 271 28 164, se sídlem Na lysině 1181/16, Podolí, 147 00 Praha 4;

Valná hromada vyslovuje souhlas s konkurenčním jednáním člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jakuba Heluse, datum narození 13. 8. 1980, bytem Zámostí 1292/0b, Černice, 326 00 Plzeň, Česká republika, na které byla upozorněna, a to na jeho členství ve statutárním orgánu níže uvedené společnosti:

-          RenoEnergie, a.s., IČO: 271 28 164, se sídlem Na lysině 1181/16, Podolí, 147 00 Praha 4;

přičemž výše uvedená společnost má obdobný předmět činnosti jako společnost.

 

Ad 18/ Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

Usnesení č. 10

Valná hromada určuje jako externího auditora společnosti pro rok 2017 společnost VGD - AUDIT, s.r.o., Sídlo: Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 14000, Identifikační číslo: 631 45 871

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaná auditorská společnost je renomovaným odborníkem v oblasti poskytování auditorských služeb a jejím zaměřením jsou služby zejm. v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství. Dle názoru představenstva poskytuje dostatečné záruky pro vysoce kvalitní a profesionální ověření účetní závěrky společnosti.

 

Ad 19/ Schválení smluv o výkonu funkce představenstva

Usnesení č. 11

Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva společnosti pana Ing. Miroslava Dvořáka, dat. nar. 14. března 1970, trvale bytem Na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4-Podolí a pana Mgr. Petra Vlasáka, dat. nar. 14. března 1969, trvale bytem Na Hřebenkách 815/126, Praha 5-Smíchov, a rovněž nové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Bohumila Semenoviče, CSc., dat. nar. 20. listopadu 1939, bytem Kozlovská 1369/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, a to ve znění dle návrhů, které tvoří přílohu zápisu z jednání této valné hromady společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada společnosti projedná a schválí smlouvy o výkonu funkce člena nově zvolených členů představenstva společnosti. Vzhledem k ukončení dohodou  smlouvy o výkonu funkce stávajícího člena představenstva společnosti pana Ing. Bohumila Semenoviče, CSc., valná hromada společnosti projedná a rovněž schválí novou smlouvu o výkonu funkce tohoto člena představenstva. Návrhy smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva společnosti jsou akcionářům společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9 do 14 hodin.

 

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů na usnesení, dokumenty k pořadu jednání, znění případného návrhu nebo protinávrhuakcionáře, lze získat na internetové adrese společnosti www.thas.cz a v sídle společnosti v pracovních dnech v době

od 9 do 14 hodin, pokud tato pozvánka výslovně neurčuje jinak.

Řádná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, zpráva dozorčí rady a její činnosti jsou pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9 do 14 hodina na internetové adrese společnosti www.thas.cz.

 

 

Troubky dne 23. května 2017

 

 

Za představenstvo Troubecké hospodářské a. s.

Ing. Bohumil Semenovič, CSc.

předseda představenstva

 

 

 

 

 

 

            Troubecká hospodářská a. s. Troubky, Roketská 786/21, PSČ 751 02

 

    Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

    za rok 2016, podnikatelský záměr společnosti na rok 2017

  _________________________________________________________________________________________

 

     Předmět podnikání společnosti navazoval na strukturu předchozích let s těžištěm rostlinné a živočišné výroby, výroby krmných směsí a výroby elektřiny a tepla v bioplynové stanici.

 

     V rostlinné výrobě byly na meziročně snížené výměře 1.526,78 ha orné půdy v Troubkách a Dolním Újezdě pěstovány pšenice, řepka, kukuřice na siláž, víceleté pícniny a v menší výměře ječmen, hrách a úhor. Rostlinnou výrobu provázelo počasí bez velkých výkyvů, kromě dešťů ve žních. To ovlivnilo především vysoké výnosy kukuřice na siláž a mělo pozitivní vliv na výnosy pšenice a ječmene, které dosáhly nadprůměrné úrovně, a to i při dobré kvalitě. Pšenice i ječmen byly v rámci celospolečenské nižší úrovně cen relativně dobře zpeněženy. Totéž se stalo i u řepky, kde bylo dosaženo standardního výnosu. Výrobou kukuřice na siláž v Troubkách byla zajištěna potřebná zásoba pro bioplynovou stanici a chov skotu. V Troubkách byl v rostlinné výrobě vykázán zisk ve výši 4,860 tis. Kč, v Dolním Újezdě 757 tis. Kč.                                                                                                                          

 

     Tendenční a po většinu roku stále se snižující cena mléka negativně ovlivnila ekonomiku výroby mléka. Průměrná cena mléka byla 6,043 Kč/l. I přes ztrátovou výrobu mléka ovlivněné jeho cenou, udrželi jsme s ohledem na organický pohled výroby mléka v podniku stav krav na 340 ks v průměru i ke konci roku. Zvýšila se meziroční dojivost na 27,37 l na ks a den, tj. 10.070 l  na krávu za rok a chov krav je ve výrobě mléka na předním místě mezi sledovanými podniky v kontrole užitkovosti v okrese Přerov. Ztrátu z  výroby mléka snížily dotace. Před rozpuštěním režie ŽV činila ztráta v chovu krav 3,817 tis. Kč. Chov krav je na konci roku zdravotně konsolidován, což je podmínka pro další bezproblémovou výrobu mléka. Předpokladem pro to jsou i parametry reprodukce v chovu skotu. Skot ve výkrmu nebyl ani v roce 2016 chován.

     

     Zůstává negativní tendence ve výrobě vajec. Trvale nízké ceny vajec rozhodly o nadále  pokračujícím nízkém zástavu slepic v počtu 6.700 ks slepic. I tento stav však nezajišťuje  vzhledem k vysokým fixním nákladům zisk. Vykázaná ztráta má negativní dopad na výsledek podniku, který má k dispozici dvě modernizované haly, jejichž náklady na modernizaci jsou ze současného pohledu bez návratnosti. Přes tento námi neovlivnitelný fakt bude provozována výroba vajec ve stávajícím množství s cílem vyrovnanosti přímých nákladů a tržeb. Je to menší zlo než vytvořit z hal brownfieldy.

 

     Dílny plnily svou úlohu ve vnitropodnikových službách, u nichž má ekonomický smysl jen efektivnost nákladů na jejich služby.

 

     Ve středisku výroby krmiv byla stabilní a zisková výroba krmných směsí se standardní výrobou směsí pro koně a zoologické zahrady a s výrazným podílem výroby směsí pro společnost. Celkem bylo vyrobeno 4.529 t krmných směsí. Ekonomický přínos přináší i prodej materiálu. Bylo dosaženo zisku ve výši 2,924 tis. Kč.  Pro rok 2017 je úkolem dosáhnout úrovně výroby roku 2016 a s ohledem na plánované vyšší a mimořádné náklady zisku nad 1 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

     Produkční využití BPS navázalo na výsledky předchozích let a dosáhlo i s ohledem na více oprav souvisejících s délkou provozu v průběhu celého roku 98 % teoretického

svorkového výkonu. Bylo vyrobeno 6.472 MWh elektrické energie. Využívání tepla z BPS promítlo se opět do ekonomicky výhodné úspory spotřeby plynu. Nové silážní žlaby tvoří předpoklady pro kvalitní a racionální uskladnění kukuřičné siláže a její logistiku ve prospěch provozu BPS.

Ekonomika BPS měla rekordním ziskem 6,810 tis. Kč pozitivní vliv na ekonomiku celého podniku. Reálným cílem je i přes předpokládané zvýšení nákladů na opravy tento vliv udržet do příštího období.

 

     Standardní výrobní a nevýrazné ekonomické výsledky středisek kuchyně a výroby těstovin, kterých bylo vyrobeno 152 q, nemají vliv na ekonomiku podniku. Podmínkou jejich provozování v dalším období musí být ale zisková výroba.                          

 

     Dosažený zisk společnosti ve výši 7,227 tis. Kč je mimojiné při kontinuitě vytvářených rezerv a standardních dotací relativním úspěchem. Ten je dán diverzifikací výroby ovšem při ztrátě živočišné výroby. O výsledku rozhodla střediska rostlinné výroby, bioplynové stanice a výroby krmných směsí. Zisk po zdanění činí 5,774 tis. Kč.

 

     V oblasti investic byla převážná část finančních prostředků určena na splátky úvěrů a leasingů. Splátky investičních úvěrů v roce 2016 činily 6,400 tis. Kč a leasingů 1,625 tis. Kč. Obsahem nových investic byly nákupy pozemků, nákupy strojů a zařízení, dopravních prostředků. Objem pořízených investic bez základního stáda činil jen 1,152 tis. Kč a pozemků za 3,042 tis. Kč. Celkový objem investic byl finančně pokryt vlastními zdroji a u pozemků reálně splatným hypotečním úvěrem. Do nákladů byly zahrnuté finančně deponované daňově uznatelné rezervy na opravy DHM ve výši 700 tis. Kč.

 

     Společnost i v roce 2016 vytvořila zdroje pro vypořádávání nároků oprávněných osob a závazků za nákup svých akcií prostřednictvím Hospodářského družstva Troubky.                         

 

     Vlastní kapitál se meziročně zvýšil o 4,458 tis. Kč. Výrazně se snížily cizí zdroje převážně o úvěry a krátkodobé závazky, snížily se i pohledávky.

 

     Stabilita společnosti pro její hospodaření v dalších letech posílila.

 

     Představenstvo společnosti jednalo v souladu se stanovami každý druhý měsíc.           

                                                                                                                                          

     Podnikatelský záměr společnosti na rok 2017 navazuje na výrobní a ekonomickou strukturu společnosti hodnoceného roku 2016. Musíme respektovat negativní dopady na ekonomiku společnosti, jimiž mimojiné budou očekávané nízké realizační ceny obilovin a řepky a trvající nízké ceny mléka a vajec. Přitom nepůjde o eliminaci těchto dopadů jen na rok 2017. Cestou ke stabilizaci výsledků hospodaření je intenzifikace a efektivnost zemědělské výroby při standardních výsledcích z výroby elektřiny a krmiv. Nezbytným předpokladem dalšího rozvoje společnosti je stabilita půdního fondu s nákupem půdy a investování do kompletace chovu skotu a obnovy a modernizace technologií, strojů a zařízení.

 

 

Troubky 9. května 2017      

 

                                                                                                              Představenstvo

                                                                                                              Troubecké hospodářské a. s.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Troubecká hospodářská a. s. Troubky, Roketská 786/21, PSČ 751 02

 

 

Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok2016

     Řádná účetní závěrka za rok 2016 byla ověřena auditorem, který doporučuje valné hromadě Troubecké hospodářské a. s. schválit roční účetní závěrku, vykázaný hospodářský výsledek za rok 2016bez výhrad.

 

     Celkový obrat činil 130,331 tis. Kč. Meziročně nižší tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží oproti roku 2015 ve výši 91,987 tis. Kč provázela  nižší výkonová spotřeba 84,380 tis. Kč. Objem mzdových nákladů ve výši 18,044 tis. Kč zůstal na úrovni minulého roku. Přitom narostla průměrná mzda o 8,35 %. Odpisy DHM činily 13,619 tis. Kč. Na provozních výnosech ve výši 31,912 tis. Kč se podílely provozní dotace při změně jejich struktury a před korekcí na nájem pro Podzámčí zemědělská a. s. ve výši 12,490 tis. Kč a celoroční zelený bonus na podporu výroby elektřiny ve výši 19,275 tis. Kč.

Zvýšený provozní hospodářský výsledek činil 8,194 tis. Kč.  V rámci něj byly v roce 2016 vytvořeny zákonné rezervy na opravy KGJ a technologie BPS ve výši 700 tis. Kč. Záporný finanční výsledek hospodaření -967 tis. Kč je ovlivněn při jejich meziročním poklesu nákladovými úroky, výrazně převyšujícími úroky výnosové i při nárůstu deponovaných finančních prostředků. Mimořádný výsledek hospodaření nebyl vykázán.

 

     Výsledek hospodaření před zdaněním je 7,227 tis. Kč. Splatná daň z příjmu právnických osob, vzhledem k hospodářskému výsledku a zvýšenému základu pro daň  mimojiné o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy DHM, je 1,608 tis. Kč. Minusová odložená daň z příjmu snížila odložený daňový závazek. Zisk k rozdělení je 5,774.127,99 Kč.

                                  

     Snížení stavu dlouhodobého majetku a z něj dlouhodobého hmotného majetku ve výši 136,127 tis. Kč snižuje meziroční pokles hmotných movitých věcí – strojů a zařízení o 6,162 tis. Kč na úroveň 20,999 tis. Kč, což znamená 77% míru opotřebení a je důvodem pro zásadní řešení prosté reprodukce.  Zůstatková cena krav se zvýšila na 4,454 tis. Kč.

 

     Oběžná aktiva ve standardní výši 75,441 tis. Kč jsou ovlivněna vyšším stavem zásob a nižšími pohledávkami. Stav účtů v bankách 25,283 tis. Kč má vzhledem k deponovaným prostředkům dlouhodobě stabilizovaný charakter.

                          

     Vlastní kapitál ve výši 165,092 tis. Kč se meziročně zvýšil o 4,458 tis. Kč a převyšuje konstantní  základní kapitál  o více jak 21 %.  

 

     Snížily se cizí zdroje na 57,666 tis. Kč, což je 25,9 % z celkových aktiv. Snížení je důsledkem snížených závazků z obchodního styku a úvěrů. Rezervy na opravy DHM se snížily po jejich čerpání na opravu BPS na 3,300 tis. Kč.  Cizí zdroje zvyšuje de facto virtuální odložený daňový závazek ve výši 8,400 tis. Kč.                                          

 

     Závazky  vůči státu, soc. zab. a zdravotní pojištění po lhůtě splatnosti společnost nemá.

 

     Představenstvo navrhuje převedení zisku po zdanění ve výši 5,774.127,99 Kč na nerozdělený zisk minulých let.

 

 

Troubky 17. května 2017

 

                                                                                                                      Představenstvo 

                                                                                                                      Troubecké hospodářské a. s.

                                                                       

 

 

,

 

                                              

 

Zpráva představenstva Troubecké hospodářské a. s. o vztazích mezi

propojenými osobami za rok 2016

___________________________________________________________________________

 

 

Osoba ovládající:    Hospodářské družstvo Troubky

 

Osoba ovládaná:     Troubecká hospodářská a. s.

 

Osoba propojená:   Zemědělské družstvo Troubky

 

     Troubecká hospodářská a. s. je ovládanou osobou Hospodářským družstvem Troubky, která má ve společnosti 72,71 % hlasovacích práv. Akcie jsou veřejně neobchodovatelné.

 

     Veškeré obchodní a jiné finanční vztahy jsou vyjádřené v rozpisech vystavených a přijatých faktur, vycházejících z uzavřených s

mluv a z běžného obchodního styku.

 

     Obchodní vztah mezi  ovládanou osobou  a ovládající osobou byl naplněn

 - ze strany ovládané osoby vůči ovládající osobě v pronájmu nebytových prostor – kanceláře

   v ceně obvyklé

 - ze strany ovládající osoby vůči ovládané osobě v pronájmu kravína v ceně obvyklé.

 

     Obchodní vztahy nebyly v neprospěch ovládané osoby - Troubecké hospodářské a. s. 

    

     Propojená osoba – Zemědělské družstvo Troubky měla s Troubeckou hospodářskou a. s. obchodní vztah

- ze strany Zemědělského družstva Troubky v pronájmu meliorací v ceně obvyklé

- ze strany Troubecké hospodářské a. s. v pronájmu nebytových prostor – kanceláře a vedení

  účetnictví v cenách obvyklých     

- ze strany Troubecké hospodářské a. s. – poskytnutí půjčky – úročení bylo stanoveno na úrovni

  obvyklé.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Bohumil Semenovič

                                                                                                        předseda představenstva